Услуги

Shopov Design предлага изготвяне на пълна проектна документация по всички специалности за издаване на строително разрешение.

Ефектвиност -> Здравина -> Качество

Building design


Ефективно проектиране означава, че методите с които проектираме конструкциите на сградите ще доведат до по-олекотени конструкции , което води до спестяване на пари на клиента при строителство.

Здравина – по-леката конструкция не означава, че тя е по-неустойчива. Здравината на сградата зависи главно от избрания метод на конструиране. Ние използваме едни от най-утвърдените методи за конструиране в света за да постигнем максимална здравина и сигурност на конструкцийте.

Качество – използване на съвременни методи за проектиране, изчертаване и съгласуване водят до спестяване на време и пари.

Архитектура - Ключово място в изготвянето на архитектурния проект заемат специфичните персонални нужди на всеки клиент. Независимо дали говорим за модерна, класическа или луксозна архитектура, вие ще получите персонализирано решение. Така проектът ще отговаря както на потребностите и бюджета ви, така и на най-високите стандарти за функционалност, устойчивост и естетика.
Можем да изготвим за вас чертежи, включително схематично проектиране, цялостно проектиране, както и строителни документи.

Предлагаме цялостно проектиране на всички задължителни части:
• част Архитектура
• част Конструкции
• част Електро инсталации
• част ВиК инсталации
• част ОВК инсталации
• част Енергийна Ефективност
• част Доклад по част Енергийна ефективност
• част Пожарна Безопасност
• част Геодезия и Вертикална планировка
• част Паркоустойство
• част Технология
• част Геология
• част Пътна
• част План за Безопасност и Здраве (ПБЗ)
• част План за управление на строителните отпадъци (ПУСО)

Shopov Design ще работи с вас във всички фази на проекта до реализиране на инвестиционното начинание.

Предварително проучване - Предпроектното прочуване има за цел да установи и документира до колко е оправдана реализацията на даден строеж преди самото проектиране на обекта, като се вземат предвид всички външни и вътрешни фактори. Това проучване установява и икономическата рентабилност на проекта. Така, срещу използването на минимален ресурс ще получите яснота относно предизвикателствата, които може да срещнете, възможните решения за справяне с тях и не на последно място стойността на изпълнение на проекта. Или накратко, ще си отговорите на въпроса „Струва ли си, да инвестирам в това начинание“

Идеен проект

В тази фаза започва проектирането. Тук ще вземем всички концептуални решения относно визията и размерите на сградата, строителните материали, позицията на сградата в парцела, функционалните параметри, както и ще изчислим приблизителната стойност за изпълнение. След изготвянето на идейния проект ще имате възможност да добиете представа за цялостната визия на сградата.

Технически проект

В техническия проект се доизясняват и допълват проектните решения. В този етап изготвяме необходимата техническа документация за получаване на строително разрешение. Техническият проект е основа за изработване на работния проект и е основание за издаване на разрешение за строеж, възлагане и изпълнение на строителството.

Работен проект

В крайната фаза на проектирането се изготвят подробни детайлни и КМД чертежи въз основа на идейния и технически проект. Работният проект прецизира и детайлизира предходните фази. Определят се необходимите строителни материали, изделия и начините за практическото изпълнение на проекта.

Консултации

Изпитвате затруднения в изпълнение на собствения си проект? Ние ще се опрем на богатия си опит и ще потърсим начин заедно да осъществим целите ви. Ще направим това чрез свързване на проекти, програми и стратегически съвети. Убедени сме ,че можем да ви помогнем с консултация за справянето с разнообразни проблеми възникнали във вашите начинания и проекти. Потърсете ни при нужда от:

• Проджект мениджмънт
• Изготвяне на предпроектни проучвания
• Изготвяне на задания за проектиране
• Изготвяне на бюджети
• Консултации при договаряне на строителство
• Извършване на Инвеститорски контрол (следене на: Крайните срокове; Качеството на работата; Технологията на изпълнението и Плащанията)
• Организиране и входиране на документите

BIM - Building information modelling, или Строително Информационен Модел е метод за създаване на триизмерен модел на сградни инсталации и конструкции чрез софтуер. Чрез BIM се създава и управлява документацията на един обект през целия му жизнен цикъл.

BIM моделът е изграден от всичките му съставни части във формата на 3D елементи, натоварени със съответните им характеристики. Всеки виртуален обект създаден с технологията BIM е дигитален прототип на реалния обект с всички негови параметри. Така създадената единна база данни носи изключителни ползи и позволява на всички участници в реализацията на проекта да използват необходимата им информация, както и по-умело да се съгласуват по между си.

Какви ползи носи BIM ?

• проектиране в цялост на обекта;
• лесно управление и съхранение на цялата информация;
• значително улеснена координация между всички участващи звена;
• скорост и прецизност при изчертаване;
• дава яснота и прозрачност в изчисленията на материали и труд;
• намаляване на строителната стойност заради точки количествени сметки;
• оптимизира процеса на строителство и намалява шанса за техническа грешка;
• помага при процеса на експлоатация и поддръжка на сградата;

При всякакви въпроси относно услугите ни се свържете с нас още сега.

Copyright © 2024 NISH Ltd, 52 Nayden Gerov str., 5300 Gabrovo, Bulgaria